Skogen


Utav fideikommissets totala areal på ca 15 000 ha mark så står skogen för den större arealen. Idag bedriver Boo Egendom ett modernt skogsbruk på ca 11 600 ha produktiv skogsmark. På den produktiva skogsmarken är trädslagsfördelningen ca 50 % tall, 45 % gran samt 5 % löv.

Boo Egendom har under generationer strävat efter att hålla en mycket hög ambitionsnivå gällande skötsel respektive skogsvård. Vårt motto har alltid varit att tallvirke skall produceras för snickeriändamål och granvirke för konstruktionsändamål. Skötseln skall också medge en långsiktig och jämn ekonomisk avkastning.

Skogen är uppdelad i olika bestånd, där varje bestånd har sin egen skötselplan som tar hänsyn till virkesslag, bonitet, markförhållande samt förekommande miljö- och naturvårdvärden.

Vårt skogsbruk är idag FSC®-certifierat samt PEFC™-certifierat under skogssällskapets paraplyorganisation. Vi idag har 7 % av den totala arealen avsatt för naturvårdsändamål. FSC-C017993.

Sedan början av 2020 håller vi på med att se över möjligheterna för vindkraft på godsets marker för att kunna bidra med grön el till samhället samt bli mer hållbarhetstänkande.

Boo Egendom tar avstånd från alla former av korruption. Detta innebär att bestickning, mutor, otillbörligt gynnande eller annan form av korrupt verksamhet inte får förekomma inom Boo’s verksamhet.