Strategi


Skogsskötseln ska i första hand inriktas mot att skapa produktiva, livskraftiga bestånd med stort inslag av barrtimmer av hög kvalitet. Härvid skall tallvirke produceras för snickeriändamål samt gran för konstruktionsändamål.

Timmerråvaran ska i möjligaste mån förädlas av den lokalt etablerade sågverksnäringen.

Ett ökat inslag av lövdominerade bestånd kan genom ståndortsanpassning i skogsskötseln åstadkommas samtidigt som inslaget av lövträd i den barrdominerade skogen ökas genom aktiva åtgärder vid röjning och gallring.

I skogslandskapet har lämpliga områden för fri utveckling avsatts, för att på sikt bevara ett större inslag av företeelser kännetecknande för längre perioder av skoglig kontinuitet.

Naturvärden skapade av kulturpåverkan i landskapet ska om möjligt bevaras. Som ett led i detta ska landskapets öppenhet med utpräglade inslag av betade trädbevuxna hagmarker om möjligt bibehållas.

Om du har synpunkter eller klagomål på hur Boo Egendom, som är FSC- och PEFC-certifierat, bedriver sin verksamhet eller tillämpar FSC- och PEFC-standarden, kontakt oss på: cfh@booegendom.se

När du kontaktar oss behöver vi få veta: Vad synpunkten/klagomålet avser och vem som lämnat det. Vi kommer så snart det är möjligt meddela att vi tagit emot synpunkten/klagomålet och i skälig tid meddela vad vi kommit farm till med anledning av påpekandet.

Om du tycker att din dialog med Boo Egendom inte fungerar kan du konatakat Svenska Skogssällskapet på staffan.mattsson@skogssallskapet.se