Strategi


Skogsskötseln ska i första hand inriktas mot att skapa produktiva, livskraftiga bestånd med stort inslag av barrtimmer av hög kvalitet. Härvid skall tallvirke produceras för snickeriändamål samt gran för konstruktionsändamål.

Timmerråvaran ska i möjligaste mån förädlas av den lokalt etablerade sågverksnäringen.

Ett ökat inslag av lövdominerade bestånd kan genom ståndortsanpassning i skogskötseln åstadkommas samtidigt som inslaget av lövträd i den barrdominerade skogen ökas genom aktiva åtgärder vid röjning och gallring.

I skogslandskapet har lämpliga områden för fri utveckling avsatts, för att på sikt bevara ett större inslag av företeelser kännetecknande för längre perioder av skoglig kontinuitet.

Naturvärden skapade av kulturpåverkan i landskapet ska om möjligt bevaras. Som ett led i detta ska landskapets öppenhet med utpräglade inslag av betade trädbevuxna hagmarker om möjligt bibehållas.