Integritetspolicy (GDPR) Boo Egendom AB


Integritetspolicyn uppdaterades den 11 november 2020.

1. Boo Egendom AB värnar om din personliga integritet

Boo Egendom AB, org.nr. 556057-2371, vill att du alltid ska känna dig trygg med att de personuppgifter som du lämnar till oss behandlas på ett korrekt, ansvarsfullt och säkert sätt. Vi vill dessutom att du alltid känner dig säker på att dina personuppgifter behandlas i enlighet med den lagstiftning och de regelverk som gäller för behandling av personuppgifter.

I denna integritetspolicy vill vi beskriva hur Boo Egendom AB behandlar dina personuppgifter när du som kund eller kontaktperson hos en företagskund, besöker www.booegendom.se, köper varor eller tjänster hos Boo Egendom AB.

2. Personuppgiftsansvarig

Boo Egendom AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter

Boo Egendom AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och är därför ansvarig för att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Om du har några frågor eller synpunkter på den behandling av personuppgifter som Boo Egendom AB använder eller vill utöva dina rättigheter i enlighet med punkt 9 nedan kan du alltid vända dig till oss.

3. Personuppgiftsbehandling hos Boo Egendom AB

Boo Egendom AB bedriver affärsverksamhet inom skog, jordbruk, jakt/fiske och uthyrning av bostäder. Vi har anställd personal och många av våra kunder är privatpersoner eller enskilda företagare som gör att vi faller in under och skall följa den nya dataskyddsförordningen GDPR.

För att fullfölja de avtal som gäller mellan våra anställda och kunder så måste vi samla in vissa personuppgifter. Till grund för detta måste vi som företag redovisa vissa uppgifter till myndigheter samt att vi måste följa lagar som avser god redovisningssed mm.

4. Vilka personuppgifter behandlar Boo Egendom AB?

Personuppgifter är alla upplysningar och all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en person som är i livet. Det är uppgifter om dig och din person. Exempel på personuppgifter är namn, kontaktuppgifter, bilder av dig och IP-adress.

Med behandling avses varje typ av åtgärd som vidtas med personuppgifter såsom insamling, lagring, användning, bearbetning och överföring av personuppgifter.

Boo Egendom AB behandlar följande personuppgifter i nedan angivna situationer:

Vid frågor om Boo Egendom AB´s integritetspolicy eller vår behandling av dina personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter framgår nedan under rubriken ”Kontakt”.

Vid besök på boogendom.se IP-adress, Cookie-data
När du skickar meddelanden till oss via e-post , via våra kanaler i sociala medier eller på annat sätt kontaktar oss Namn, E-postadress
För genomförande av köp av vara/tjänst som faktureras Namn, E-postadress, Adress, Telefonnummer, Kundnummer och Personnummer.
När du skickar bokningsanmälan via våra bokningsformulär Namn, E-postadress, Adress, Telefonnummer.
5. Vår behandling av personuppgifter

Vår behandling av dina personuppgifter, inklusive för vilka ändamål vi avser att behandla dem, vilken laglig grund vi har för respektive behandling samt hur länge vi avser att behandla personuppgifterna framgår av följande sammanställning.

Ändamål Rättslig grund Personuppgift Lagringstid
För att hantera inköp av varor/tjänster och andra åtaganden gentemot dig som kund Fullföljande av avtal om köp (försäljningsvillkor) Namn, adress, telefonnummer, personnummer samt e-post, Geografisk information, IP-adress, enhetsinformation, logginformation 12 månader
För att efterleva lagar och regler, t.ex. bokföringslagen Rättsliga förpliktelser Namn, adress, telefonnummer, personnummer samt e-post, Geografisk information, IP-adress, enhetsinformation, logginformation Så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämpliga lagar och regler.
För att kommunicera med dig som kontaktperson hos en företagskund Intresseavvägning Namn, adress, telefonnummer samt e-post, IP-adress, enhetsinformation, logginformation 12 månader
För att administrera tidsbokningar och liknande servicefunktioner Intresseavvägning Namn, e-postadress, adress. telefonnummer Tills dess ärendet är avslutat.

 

Lagringstid

Dina personuppgifter bevaras så länge det finns ett behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna integritetspolicy. Därefter kommer dina uppgifter att raderas.

Vissa personuppgifter kommer, i syfte att uppfylla relevant bokföringslagstiftning, att sparas i sju år, räknat från utgången av det kalenderår då räkenskapsåret, till vilken informationen hörde, avslutades.

För närmare information om hur länge Boo Egendom AB lagrar specifika personuppgifter var vänlig kontakta oss. Kontaktuppgifter framgår under avsnittet ”Kontakt” nedan.

6. Vem lämnar vi ut personuppgifterna till?

Boo Egendom AB lämnar inte ut personuppgifter till tredje part, förutom i situationer då detta krävs för att uppfylla en lagstadgad skyldighet eller för att fullfölja Boo Egendoms åtaganden mot kunder och samarbetspartners, t.ex. för analysändamål eller för lagring. Dina personuppgifter kommer inte att säljas till tredje part i reklamsyfte.

Myndigheter Personuppgifter kan komma att överlämnas till myndigheter då det krävs för att uppfylla lagenliga skyldigheter.
Avyttring För det fall Boo Egendom AB avser att överlåta hela eller delar av verksamheten kan personuppgifter komma att lämnas ut till en potentiell köpare.

 

7. Överföring av personuppgifter till tredje land

Boo Egendom AB strävar efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer Boo Egendom AB att vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES.

8. Sociala medier

Vad gäller de personuppgifter som förekommer och behandlas på sociala medier såsom Facebook, Instagram, Twitter, Youtube och LinkedIn hänvisar vi användare till respektive tjänsts policy för information om hur de behandlar personuppgifter.

9. Dina rättigheter

Boo Egendom AB ansvarar i egenskap av personuppgiftsansvarig för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

Boo Egendom AB kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Du har rätt att av Boo Egendom AB begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter (exempelvis om sådan radering krävs enligt tillämplig lagstiftning), begära begränsning av fortsatt behandling av dina personuppgifter samt en rätt att invända mot behandlingen under de förutsättningar som tillämplig personuppgiftslagstiftning medger (exempelvis om du ifrågasätter om personuppgifterna är korrekta eller om behandlingen är laglig). Boo Egendom kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut enligt punkten 6 ovan om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter som sker enligt denna punkt 9.

Du har rätt till dataportabilitet, det vill säga en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

Du har rätt att, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från Boo Egendom AB om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt 9.

Vi ser gärna att du hör av dig till oss om du har några klagomål beträffande vår behandling av dina personuppgifter, så att vi kan korrigera vår behandling om det är nödvändigt. Du har även rätt att inge eventuella klagomål angående Boo Egendom AB behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

10. Skydd av dina personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Boo Egendom AB har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Vi kommer inte att lämna ut dina uppgifter till någon annan, annat än vad som uttryckligen följer av denna integritetspolicy.

11. Ändringar

Boo Egendom AB har rätt att när som helst ändra integritetspolicyn. Vid ändringar av denna integritetspolicy kommer Boo Egendom AB publicera den justerade integritetspolicyn på vår webbplats samt i övrigt på lämpligt sätt informera kunder och samarbetspartners.

12. Kontakt

Tveka inte att kontakta Boo Egendom AB om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag.

Kontaktinformation:

Boo Egendom AB
Org.nr: 556057-2371
Postadress: Ågatan 5, 697 93 Hjortkvarn
Telefon: 070-5227835
E-post: peter.eriksson@booegendom.se