Om oss


År 1623 bildades ett donationsgods som skänktes till den skotske fältherren Alexander Leslie för dennes insatser under 30-åriga kriget. Denne sålde emellertid godset straxt efteråt till Greve Gustav Horn af Björneborg. Godset ärvdes därefter på kvinnosidan under tre generationer ned till syskonparet Anna och Herman Flemming.

Anna Flemming gifte sig 1721 med en av Carl XII:s fältherrar, friherren sedermera fältmarskalken Hugo Johan Hamilton af Hageby. År 1725 köpte H J Hamilton ut sin svåger och 1735 instiftar han och hans hustru Boo till fideikommiss. Boo har sedan dess förblivit fideikommiss inom friherrliga ätten Hamilton af Hageby.

Boo Fideikommiss har i stort samma storlek idag som på 1600-talet och är idag en av Sveriges största privata egendomar. Egendomen ligger drygt 40 km sydost om Örebro och omfattar 15 000 hektar. Härutöver tillkommer cirka 1 000 ha vatten.

Till fideikommissets basnäringar skogs- och jordbruk har sedan länge knutits industriella verksamheter. På 1800-talet i form av järnindustriell rörelse med såväl masugn som smidesverkstäder. Under 1900-talets första hälft växte det fram en sågverksrörelse som sedermera kompletterades med träförädling. Träindustrin fanns fram till 2012 då den avyttrades..

Fideikommisset driver idag ingen egen verksamhet utan är utarrenderat till Boo Egendom AB som är moderbolag i dagens företagsgrupp.