Adaptiv Förvaltning


Vi värnar om det vilda på Boo. För flera år sedan antog styrelsen en viltbruksplan, där vi anger hur det vilda skall skötas med tyngdpunkt på samarbete mellan Skogen, Jordbruket och Jakten. Varje år genomförs en noggrann kontroll av betesskador inom skogs- och jordbruket som sedan följs upp. För fågellivet har det skapats våtmarker av gammal jordbruksmark som sedermera har blivit populära turistmål, för bland annat fågelskådare.

Genom en aktiv viltvård innehållande jakt, utfodring och ändamålsenlig allokering av viltet ska landskapet kunna hålla en hög population av klövvilt utan att försämra förutsättningarna för att öka den biologiska mångfalden.

För att förebygga viltskador på skogsmark och jordbruksmark fodrar vi varje vinter med cirka 1000 rundbalar. Vi har även ca 30 foderspridare året runt för vildsvin. Syftet med den senare utfordringen är att hålla vildsvinen kvar på platsen och därigenom minimera deras skador

Därutöver har vi skapat ett flertal viltåkrar av både gammal skogsmark som jordbruksmark, just för att skapa en bättre miljö för det vilda runt om på egendomen